ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนของนักเรียนได้ที่เมนู “ตารางการใช้ห้องเรียน” แล้วเลือก “ตารางเรียน” เลือกชั้นเรียนและห้องเรียนของตนเอง

การลงทะเบียนใช้งาน DEEP

DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19)

ห้องเรียนออนไลน์ NR Classroom

ห้องเรียนออนไลน์ NR Classroom โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เพื่อจัดการศึกษาทางไกลเฉพาะกิจควบคู่กับการเรียนผ่าน DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 


©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000